Náplň soutěže


Základní kolo soutěže

Základní kolo - Případová studie

Krátkodobý finanční majetek a závazky vůči úvěrovým institucím Pokladna, Ceniny, Peníze na cestě, Banka, Krátkodobé bankovní úvěry, Inventarizační rozdíly
Zásoby Materiál, Zboží, Oceňování zásob při jejich pořízení, Účtování – způsob A, Inventarizace zásob
Dlouhodobý majetek Pořízení DM hmotného nákupem, Odpisování DM – účetní i daňové
Zúčtovací vztahy Dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům, Zúčtovací vztahy se zaměstnanci – vznik pohledávky a závazku, Daňové pohledávky a závazky (syntetické účty 342, 343)
Účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů (viz kapitola 6.8)
Případová studie se může týkat účetní jednotky, která je i není plátcem DPH. Celkový možný bodový zisk je 100 bodů.

Základní kolo - Vedomostní soutěž

Účetnictví obecně Předmět, význam a funkce účetnictví, Účetní soustavy
Účetní doklady, Účetní technika
Rozvaha, tj. majetek podniku a zdroje jeho financování Majetek podniku a zdroje financování majetku
Základy účetnictví, tj. změny na rozvahových a výsledkových účtech, Podvojný účetní zápis, Syntetický a analytický účet
Krátkodobý finanční majetek a závazky vůči úvěrovým institucím Účtování krátkodobého finančního majetku, včetně úvěrů
Zúčtovací vztahy a DPH DPH a její účtování
Základní účtování mezd Pohledávky za odběrateli a závazky vůči dodavatelům (typické hospodářské operace)
Dlouhodobý majetek a zásoby Základy účtování materiálu
Základní účtování zboží
Základní účtování DM hmotného
Základní účtování výrobků
Účetní operace a otázky ve vědomostní soutěži budou vycházet zejména z 1. dílu Učebnice účetnictví od Ing. Pavla Štohla, avšak doporučujeme připracovat se i z jiných doporučených zdrojů. 

Grand finále soutěže

Případová studie i testové otázky ve vědomostní soutěži mohou obsahovat veškerou látku, která byla obsahem základních kol, v tabulkách níže jsou prezentovány pouze rozšiřující oblasti výše uvedených oblastí.

Grand finále - Případová studie

Krátkodobý finanční majetek a úvěrové závazky Pokladna a banka v cizí měně a kurzové rozdíly, Úbytek cenin (518, 538, 527-528)
Zásoby Oceňování zásob při jejich úbytku – metoda váženého aritmetického průměru a metoda FIFO
Pořízení zásob ze zahraničí (EU, 3. země) Inventarizace zásob včetně opravných položek
Aktivace vnitropodnikových služeb při pořizování zásob
Dlouhodobý majetek Pořízení DM ve vlastní režii, Prodej dlouhodobého majetku a jeho vyřazení
Zúčtovací vztahy Přijaté a poskytnuté zálohy (bez vlivu DPH), Pohledávky a závazky v cizí měně, Daňové závazky a pohledávky (silniční daň, daň z nemovitých věcí a daň z příjmů účetní jednotky)
Účtování nákladů a výnosů Aplikace akruálního principu (pouze 381 a 384) + dohadné položky aktivní a pasivní

Grand finále - Vedomostní soutěž

Účetnictví obecně Účetní uzávěrka – inventarizace, zjištění účetního VH, uzavření účtů (702, 710) – teoreticky (určitě NE stanovení ZD a výpočet daňové povinnosti)
Účetní závěrka – pouze charakteristika, druhy, složky, vazby mezi účetními výkazy
Zásoby Oceňování zásob při jejich úbytku – metoda váženého aritmetického průměru proměnlivého a metoda FIFO Pořízení zásob ze zahraničí (EU, 3. země) Inventarizace zásob včetně opravných položek
Aktivace vnitropodnikových služeb při pořizování zásob
Dlouhodobý majetek Technické zhodnocení majetku (teoreticky), Důvody vyřazení DM (teoreticky)
Krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vtahy Pokladna a banka v cizí měně a kurzové rozdíly, Úbytek cenin (518, 538, 527-528)
Přijaté a poskytnuté zálohy (bez vlivu DPH), Pohledávky a závazky v cizí měně, Daňové závazky a pohledávky (silniční daň, daň z nemovitých věcí a daň z příjmů účetní jednotky)
Náklady a výnosy Aplikace akruálního principu (pouze 381 a 384) + dohadné položky aktivní a pasivní
Účetní operace a otázky ve vědomostní soutěži budou vycházet zejména z 1. a 2. dílu Učebnice účetnictví od Ing. Pavla Štohla, avšak doporučujeme připracovat se i z jiných doporučených zdrojů. 

Vzor zadání

  • Případová studie - vzor zadání včetně řešení případové studie (agenda zásoby).
  • Vědomostní soutěž - testové otázky s 1 správnou odpovědí, verifikace tvrzení (ANO - NE), početní příklady.